Twój koszyk jest pusty

Regulamin Sklepu

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem: https://mariuszostanski.pl  
1. Sprzedawca: Mariusz Ostański Studio Diamond Music
ul. Biskupińska 6
20-830 Lublin
NIP :712 181 36 45

2. Kontakt ze Sprzedawcą można uzyskać:
a) pod numerem telefonu: +48 792 810 888
b) korzystając z adresu poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

§1 Definicje

1. Regulamin- niniejszy regulamin sklepu internetowego.
2. Sklep Internetowy- serwis internetowy pod adresem: https://mariuszostanski.pl, za pośrednictwem którego, Sprzedawca oferuje sprzedaż produktów
3. Sprzedawca- podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
4. Dni Robocze- jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
5. Klient- osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.
6. Przedmiot transakcji- Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
7. Towar- rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
8. Umowa Sprzedaży- umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
9. Zamówienie- oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.


§2 Zasady ogólne


1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem: https://mariuszostanski.pl
2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
3. Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
4. Informacje o Towarach Sprzedawca zamieszcza w Sklepie Internetowym.
5. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
6. Żeby złożyć Zamówienie w Sklepie Internetowym Klient musi spełniać następujące wymagania techniczne, niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca:
a) Posiadać konto poczty elektronicznej (e-mail).
b) Komputer, telefon typu smartfon lub tablet z systemem operacyjnym: Windows, Mac OS X, Linux lub Android.
c) Przeglądarkę internetową w podanej wersji lub wyższej: Internet Explorer - wersja 9, Chrome - wersja 46, Safari - wersja 8, Firefox - wersja 41, Opera - wersja 32.
7. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich, praw majątkowych i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich.
8. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa.


§3 Ceny


1. Wszystkie ceny podane w Sklepie Internetowym są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają wszelkie należne podatki).
2. Do ceny Towaru należy doliczyć koszty dostawy w wysokości wskazanej w §6 dla wybranego przez Klienta sposobu dostawy.


§4 Składanie zamówień

1. Zamówienia są przyjmowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
2. Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
3. Założenie Zamówienia polega na wypełnieniu formularza zamówienia w Sklepie Internetowym.
4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe: dokładny adres, na który Zamówienie ma być wysłane oraz numer telefonu i adres e-mail oraz dokona płatności online.
5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedawca ma prawo do anulowania Zamówienia.
6. Klient w procesie składania zamówienia nie otrzymuje paragonu fiskalnego (sprzedaż tylko internetowa) lub może wyrazić wolę otrzymania faktury VAT lub rachunku imiennego. Dokument zostanie wysłany wraz z przesyłką lub będzie przesłany na adres e-mail Klienta, podany w Zamówieniu.
7. Po złożeniu przez Klienta skutecznego Zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie Zamówienia.
8. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się po dokonaniu płatności przez Klienta.
9. W przypadku braku zamówionych Towarów w magazynie, Sprzedawca poinformuje Klienta o tym fakcie oraz związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji Zamówienia niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 48 godzin.
10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.
11. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż na terenie Polski.


§5 Sposoby płatności

Sprzedawca udostępnia Klientowi płatności online za pośrednictwem platformy płatniczej www.przelewy24.pl obsługiwanej przez PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP: 779-236-98-87, Regon: 301345068, Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935,
wysokość kapitału zakładowego: 4 500 000 zł, wpłacony w całości.


§6 Koszt, sposoby i termin dostawy


1. Zamówienie wysyłane jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Klient zostanie poinformowany niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
2. Sprzedawca udostępnia klientowi następujące sposoby dostawy: wysyłka przez paczkomat InPost lub kuriera InPost po przedpłacie na konto.
3. Całkowity czas realizacji zamówienia wynosi maksymalnie do 7 dni od dnia złożenia zamówienia przez Klienta, jednakże Sklep Internetowy dokłada wszelkich starań, by zamówienia były realizowane możliwie szybko.
4. Klient jest obciążany kosztami dostawy w zależności od wybranego sposobu dostawy.
5. Termin dostawy Towaru do Klienta wynosi do 5 dni roboczych, chyba że w opisie danego Towaru podano inny termin.
6. Towary dostarczane są na tylko i wyłącznie na terenie Polski.


§7 Odstąpienie od umowy

1. Klient, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
2. Do zachowania tego terminu należy wypełnić formularz zwrotu dostępny w sklepie internetowym przed jego upływem, zeskanować go i przesłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3. Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Towar Sprzedawcy.
4. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Klient powinien zwrócić Towar na adres Sprzedawcy: Mariusz Ostański Studio Diamond Music, ul. Biskupińska 6, 20-830 Lublin
5. W przypadku odstąpienia od umowy, Klientowi zwracane są otrzymane od niego płatności pomniejszone o koszty wysyłki (nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych).
6. Towar musi być nieużywany, nierozpakowany.


§8 Procedura reklamacji

1. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Towar bez wad.
2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
3. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną.
4. Reklamacja możne zostać złożona przez Klienta za pomocą formularza zwrotu dostępnego na stronie sklepu internetowego.
5. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:
a) Imię i nazwisko
b) Adres
c) Adres e-mail
d) Datę złożenia i numer zamówienia.
e) Przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania.
f) Wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
6. O rozstrzygnięciu reklamacji Klient zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej.
7. Składając reklamację należy dostarczyć do Sprzedawcy reklamowany produkt wraz ze zgłoszeniem reklamacyjnym.
8. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
9. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego Towaru.


§9 Postanowienia końcowe

1. Zmiany w Regulaminie Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
3. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sprzedawcą a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).
4. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu wystawienia faktury, rachunku lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

Obserwuj mnie na kanałach spłecznościowych!

Realizacja: Indico.pl  / Mapa witryny